Ejerforeningen Ryethave

Husorden

Hvis der er gået en pære eller andet som er i stykker så brug APP'en som Hentes i App Store eller Google Play:

EasyFix Bolig med koden

Brugernavn:        Kontakt vores administrator eller Vicevært for at få dette.

Password:           Kontakt vores administrator eller Vicevært for at få dette.

 

I vor ejerforening er vi mere eller mindre afhængige af hinanden. Vi er fælles om mange ting, og det er defor helt naturligt at opstille nogle regler for, at vi kan skabe et godt samvær, skabe ro og orden og holde ejendommen og friarealerne i pæn stand.

 

1.
Udøvelse af musik samt anvendelse af radio, forstærker, tv-apparater o. lign. må ikke være til gene for de øvrige beboere.

 

2.
Maskiner, værktøj og andet udstyr, der medfører støjgener, må kun anvendes på hverdage mandag til fredag kl. 7.30 - 19.30 og på lørdage og undtagelsesvist søndage kl. 10.00 - 16.00.

 

3.
Af hensyn til natteroen må der kun tages karbad i tiden kl. 6.00 - 22.00.

 

4.
Fejl eller utætheder ved lejlighedens radiatorer, cisterner, haner eller afløb skal udbedres snarest. Udgift hertil afholdes af ejeren.

 

5.
Unødigt forbrug af både varmt og koldt vand skal undgås. Vaskemaskiner og opvaskemaskiner må kun tilsluttes det kolde vand.

 

6.
Vaskemaskiner og opvaskemaskiner må kun være i drift i tiden 6.00 – 22.00.

 

7.
Tæppe og måttebankning må kun finde sted ved bankestativerne.

 

8.
Affaldsskakten må kun anvendes til køkken-/husholdningsaffald, og dette skal være anbragt i stærke og omhyggeligt lukkede poser før nedkastning i affaldsskakten. Skaktlågen skal altid lukkes efter brug. Evt. spild opfejes, og der skal om nødvendigt afvaskes. Har du mere end 1 – 2 poser affald indenfor et døgn, bedes du bringe det ned i kælderen og stille det ved affaldsposeskakten.

 

9.
Glas, aviser, ugeblade, pap og batterier lægges i de af kommunen opstillede containere ved indkørslen til p-plads B. Alt andet affald anbringes i og ikke ved siden af affaldscontaineren eller bag afskærmningen til storskrald ved garagen. Dog anbringes juletræer, altankasseaffald og planter mv. for enden af p-plads A. Følg den skriftlige anvisning, der er anbragt på opslagstavlen i opgangene.

 

10.
Tørring og luftning af tøj, sengetøj, tæpper o. lign. må ikke foretages i vinduerne eller på altanerne over rækværkshøjde.


11.
Altankasser skal anbringes på altanen således, at der ikke er fare for, at de falder eller blæser ned, samt at vanding ikke er til gene for de øvrige beboere. Udvendige altankasser skal fjernes fra 1. oktober til 1. april.

 

12
Altanernes afløb holdes renset for at undgå frostskader. Vis hensyn til øvrige beboere.

 

13.
Enhver beboer har pligt til at renholde sin måtte foran indgangsdøren. Partiet omkring indgangsdøren holdes rent og må ikke anvendes til opmagasinering af fodtøj o. a.

 

14.
Forårsages der ekstra forurening f. eks. i forbindelse med flytning eller nyanskaffelser, skal den ansvarlige beboer sørge for nødvendig rengøring. Affald og emballage placeres i de dertil beregnede containere.

 

15.
Cykler, barnevogne, legetøj m.m. må ikke henstilles på trapper eller i trappeforrum. De dertil indrettede cykel- og barnevognsrum skal benyttes. Dagligt benyttede barnevogne og rollatorer kan dog efterlades under trappen, hvor dette er muligt.

 

16.
Parkering af cykler, barnevogne, legetøj m.m. i det frie, skal ske i eller ved cykelstativerne.

 

17.
Skateboard-, cykel-, knallert- og motorcykelkørsel- er forbudt på alle gangstier og græsarealer. Boldspil må ikke foregå i gårde, men henvises til område med fodboldmål på græs arealet.

18.

Det er forbudt at male og tegne på ejendommens træ- og murværk samt på opgangs- og kældervægge.

 

19.
Der må ikke støjes på trapperne. Støjende leg på legepladser og friarealer i øvrigt skal ophøre ved mørkets frembrud, dog senest kl. 21.00.

 

20.
Der skal vises hensyn ved kørsel på p-pladserne. Unødig motorstøj må ikke finde sted.

 

21.
Bilvaskepladsen må kun anvendes i forbindelse med vask af køretøjer.

 

22.
Kun gas- og el-grill må benyttes på altanerne. Andre grilltyper henvises til friarealerne. Men skal dog hele tiden være under opsyn. Éngangsgrill må ikke sættes direkte på græsset.

Husdyr

23.

Husdyr må ikke være til gene for andre beboere (f.eks. truende adfærd, hundegøen, kattestrejfen og lugtgener). Dette gælder også om dagen, når dyrene er alene hjemme.

 

24.
Hunde skal altid føres i snor. Dog ikke i det dertil indrettede område ved Kermitsøen (se oversigtskort). Eventuelle efterladenskaber på andre af bebyggelsens områder skal fjernes straks.